Company Information

HOME > Company Information > Head Office and Sales Offices

Head Office and Sales Offices

Head Office and Tokyo Office

18F Gate City Ohsaki East Tower, 1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8620 Japan

Tel +81-3-6421-7411 Fax +81-3-6421-7415


Development Center

94-2 Komahane, Koga, Ibaraki 306-0221 Japan

Tel +81-280-92-1513 Fax +81-280-92-0092


Ibaraki Plant

2184 Shimo-ono, Koga, Ibaraki 306-0204 Japan

Tel +81-280-92-1511 Fax +81-280-92-1388


Mie Plant

142-7 Sekicho-ege, Kameyama, Mie 519-1106 Japan

Tel +81-595-96-1816 Fax +81-595-96-1818


Kinuura Plant

1-11 Suma-cho, Hekinan-shi, Aichi 447-0854 Japan

Tel +81-566-48-3311 Fax +81-566-42-8993


Osaka Branch

8F Osaka Okamoto Building, 1-16-10 Minami-senba, Chuo-ku, Osaka 542-0081 Japan

Tel +81-6-4964-5330 Fax +81-6-4964-5333


Nagoya Branch

5F Nagoya Hirokoji Building, 2-3-1 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-0008 Japan

Tel +81-52-218-5316 Fax +81-52-218-5336


Sapporo Sales Office

8F Kitakou Center Building, 9-3 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0042 Japan

Tel +81-11-271-4929 Fax +81-11-271-4939


Sendai Sales Office

2F Saiki Center Building, 8-1 Rokucho-no-me Nishi-machi, Wakabayashi-ku,

Sendai, Miyagi 984-0011 Japan

Tel +81-22-287-3611 Fax +81-22-287-3617


Fukuoka Sales Office

9F Yasuda Dai5 Building, 2-17-19 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-0011 Japan

Tel +81-92-432-7520 Fax +81-92-432-7530